Poslední aktualizace: 13. dubna 2018

Společnost ADECCO spol. s r. o., IČ 458 06 403, sídlem Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4 („Adecco“ nebo „my“) chrání a respektuje Vaše soukromí.

Tato Pravidla (spolu s ostatními dokumenty uvedenými v těchto Pravidlech) popisují, jaké Vaše osobní informace shromažďujeme a jak je zpracováváme.

Osobní informace, které můžeme shromažďovat

 • Budeme shromažďovat osobní informace o Vašich návštěvách Internetové stránky, mimo jiné včetně údajů o provozu, lokalizačních údajů, weblogů, obsahu průzkumných a kontaktních formulářů a jiných komunikačních dat a zdrojů, které navštěvujete. Tyto shromážděné osobní informace Vám v budoucnosti usnadní návštěvy Internetové stránky, neboť budeme moci navrhnout Obsah, který je pro Vás relevantní na základě místa, z něhož Internetovou stránku navštěvujete.
 • Budeme shromažďovat veškeré informace, které nám poskytnete při použití kontaktních formulářů (například „Kontakt“, „Zašlete nám zprávu“, „Získejte aktuální finanční zprávy“ nebo „Kontaktujte nás ohledně spolupráce“), zejména jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo. Poskytnutí Vašich osobních informací prostřednictvím našich kontaktních formulářů není zákonným ani smluvním požadavkem; vezměte však, prosím, na vědomí, že políčka označená hvězdičkou (*) jsou povinná políčka, protože tyto informace potřebujeme ke splnění Vaší žádosti nebo k odpovědi na Vaši žádost. Ostatní informace nebo osobní informace, které s námi sdílíte při vyplňováních našich kontaktních formulářů, jsou na Vašem výhradním uvážení. Jestliže nás bude kontaktovat, uchováme si záznam takové korespondence.
 • Vaše osobní informace používáme k tomu, abychom Vám zasílali přímá marketingová sdělení e-mailem, pokud k tomu dáte výslovný souhlas (opt-in) v příslušném kontaktním formuláři. Souhlas s přijímáním budoucích marketingových sdělení můžete kdykoliv zrušit (opt-out).
 • Můžeme rovněž uchovávat cookies, jak je uvedeno podrobně v našich Pravidlech pro Cookies.

Jak používáme Vaše osobní informace

Vaše osobní informace budou shromažďovány a zpracovávány pro následující účely:

 • co nejlépe přizpůsobit Obsah a zdroje Vašim preferencím;
 • reagovat na Vaše žádosti nebo dotazy, pokud nás kontaktujete;
 • zasílat Vám jiné informace, např. o nastávajících událostech Adecco nebo obchodní sdělení Adecco, které by Vás mohly zajímat;
 • aby nám pomohly vytvořit, zveřejnit a zlepšovat Obsah, aby by byl pro Vás co nejrelevantnější;
 • zajistit, aby byl Obsah poskytovaný prostřednictvím Internetové stránky prezentován co nejefektivněji pro Vás a pro Vaše zařízení;
 • umožnit Vám účastnit se pokročilých interaktivních funkcionalit naší Internetové stránky, pokud se tak rozhodnete;
 • dále rozvíjet a zlepšovat Internetovou stránku a systémy, aby Vám lépe sloužily.

Naše užívání Vašich osobních údajů, jak je uvedeno výše, povoluje česká i evropská legislativa vzhledem k tomu, že:

 • je to nutné pro naše legitimní zájmy při sledování výše uvedených účelů a Vaše soukromé zájmy v žádném případě nemají přednost před těmito našimi zájmy;
 • jsou v některých případech nutné k tomu, abychom plnili naše zákonné či regulační povinnosti, jako např. poskytování informací veřejným institucím či regulačním nebo vládním orgánům; nebo
 • jsou v některých případech nutné pro splnění úkolu ve veřejném zájmu, a pokud používáme zvláštní kategorie osobních informací nutných pro stanovení, uplatňování či hájení zákonných nároků nebo pokud se zpracovávání týká osobních informací prokazatelně veřejně známých;
 • jsou za omezených okolností zpracovávány s Vaším souhlasem, který od Vás průběžně dostáváme, např. když si zvolíte, aby Vám byly zasílány marketingová sdělení a zprávy prostřednictvím e-mailu.

Nečiníme automatická rozhodnutí založená výhradně na automatickém zpracování, včetně profilování, které by pro Vás mělo právní účinky nebo by se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo.

Budeme Vaše informace uchovávat po delší dobu, abychom splnili naše zákonné nebo regulační povinnosti. Doba pro uchovávání Vašich osobních informací závisí na příslušném účelu, pro který jsou údaje zpracovávány, a na příslušném nástroji, v němž jsou tyto osobní informace zpracovávány. V těchto Pravidlech není možno stanovit různé doby pro uchovávání informací v přiměřeně srozumitelném formátu. Kritéria používaná ke stanovení platné doby pro uchovávání jsou ta, že budeme uchovávat osobní informace stanovené v těchto pravidlech, (i) dokud to bude nutné pro příslušný účel; (ii) dokud to bude nutné pro realizaci našeho obchodního vztahu s Vámi; (iii) dokud s tím budete souhlasit a/nebo (iv) dokud to budou vyžadovat příslušné zákony o uchovávání údajů.

Sdílení s třetími osobami

Pro usnadnění našeho efektivního používání Vašich informací, a abychom Vám mohli poskytnout obsah a/nebo zdroje, poskytujeme Vaše informace třetím osobám, avšak pouze za těchto okolností:

 • Dodavatelům, zhotovitelům a zástupcům: průběžně najímáme jiné společnosti nebo najímáme či zaměstnáváme jiné fyzické osoby, aby našim jménem vykonávaly některé funkce, jako například hosting a/nebo uchovávání obsahu Internetové stránky nebo poskytování určitých pokročilých funkcionalit obsažených na Internetové stránce, poskytování marketingových služeb nebo poskytování aktuálních finančních informací na Vaši žádost. Tito dodavatelé jsou činní v rámci celé České republiky. Tito příjemci mají přístup pouze k Vašim osobním informacím, tak jak je potřebují pro vykonávání jejich funkcí, a nesmějí tyto osobní informace používat pro žádné jiné účely. Tito příjemci musí dodržovat smluvní závazky týkající se zachování mlčenlivosti.
 • Jiným subjektům patřícím do skupiny Adecco Group (tj. jakýmkoli společnostem přímo či nepřímo ovládaným ze strany Adecco). Seznam společností z Adecco Group je uveden zde, včetně jejich dodavatelů, zhotovitelů a zástupců, kteří mohou být účastni na poskytování Internetové stránky nebo obsahu, tak abychom Vám mohli poskytovat lepší služby nebo, jednoduše řečeno, abychom mohli reagovat na Vaše žádosti (např. když používáte formuláře „kontaktujte nás“).
 • Vládním orgánům nebo orgánům činným v trestním řízení, jestliže dle našeho výlučného uvážení rozhodneme, že jsme ze zákona povinni tak učinit.

IP adresy a cookies

Pro správu systému shromažďujeme informace o Vašem počítači, včetně (jsou-li k dispozici) Vaší IP adresy, operačního systému a typu browseru. Jde o statistické údaje o tom, kdy a jak naši uživatelé procházejí stránky, a tyto údaje neidentifikují Vás ani žádnou jinou fyzickou osobu.

Ze stejného důvodu můžeme získat informace o tom, jak obecně používáte internet, pomocí cookies souborů, které jsou uchovávány na Vašem zařízení. Cookies nám pomáhají zlepšovat Internetovou stránku a poskytovat lepší a více personalizovaný obsah. Další informace o tom, jak na Internetové stránce používáme cookies, najdete v našich Pravidlech pro cookies.

Jestliže se o svůj počítač dělíte s jinými osobami, doporučujeme Vám nezvolit možnost „uložit mé údaje“, když Vám Internetová stránka tuto možnost nabídne.

Kde jsou Vaše osobní informace uloženy a zpracovávány.

Jak je uvedeno výše v odstavci „Sdílení s třetími osobami“, sdílíme Vaše osobní informace s následujícími subjekty:

 • S dodavateli, zhotoviteli nebo zástupci: Pokud používáme třetí osoby jako dodavatele, zhotovitele nebo zástupce, jsou Vaše osobní informace pod naší kontrolou a používáme kontrolní mechanismy pro zajištění adekvátní ochrany Vašich osobních informací.
 • S ostatními společnostmi z Adecco Group: Uzavřeli jsme dohodu v rámci celé skupiny pro trvalou adekvátní ochranu Vašich osobních informací.

Vynakládáme veškeré úsilí, které je přiměřeně nutné pro bezpečné zacházení s Vašimi osobními informacemi v souladu s těmito Pravidly.

Předáváme Vaše údaje mimo Evropskou unii?

Vaše osobní informace mohou být předávány do jiné země či do několika jiných zemí a zpracovávány v jiné zemi či v několika jiných zemích, v Evropské unii či mimo Evropskou unii. Budeme předávat Vaše údaje mimo EU pouze do zemí, které Vám dle názoru Evropské komise poskytují adekvátní ochranu, nebo pokud Adecco Group zavedla přiměřená ochranná opatření pro zachování soukromí Vašich informací. Jedná se o země, v nichž sídlí členové skupiny Adecco Group.

Bezpečnost údajů

Ačkoliv uděláme vše pro ochranu Vašich osobních informací, upozorňujeme, že přenos informací prostřednictvím internetu není zcela bezpečný a nemůžeme zaručit bezpečnost Vašich osobních informací přenášených na Internetovou stránku nebo třetím osobám; z tohoto důvodu se jakýkoli přenos uskuteční na Vaše vlastní riziko. Budeme používat přísné operační postupy a adekvátní technická a organizační bezpečnostní opatření, aby nedošlo k žádnému neoprávněnému přístupu k těmto osobním informacím a k jejich neoprávněné změně, vymazání nebo přenosu.

Vaše práva. Jak můžete mít přístup k Vašim osobním informacím a jak je můžete opravovat a odstraňovat.

Podle platných právních předpisů týkajících se ochrany údajů máte tato práva:

 • Právo přístupu k Vašim osobním informacím a právo získat jejich kopii: Máte právo požádat o potvrzení, zda zpracováváme Vaše osobní informace. Pokud tomu tak je, máte přístup k Vašim osobním informacím a k určitým informacím, jak jsou Vaše osobní informace zpracovávány. V některých případech nás můžete požádat o elektronickou kopii Vašich informací.
 • Právo opravit Vaše osobní informace: Můžete-li doložit, že Vaše osobní informace, které jsou v našem držení, nejsou správné, můžete požádat o jejich aktualizaci nebo jinou opravu.
 • Právo být zapomenut/Právo na výmaz: Za určitých okolností máte právo na výmaz Vašich osobních údajů. Tuto žádost můžete předložit kdykoliv a Adecco posoudí, zda Vaší žádosti vyhovět; na toto právo se však vztahují veškerá zákonná práva nebo povinnosti, které máme k dispozici, abychom si údaje ponechali.
  V situacích, kdy v souladu se zákonem rozhodneme, že Vaší žádosti o výmaz Vašich osobních informací musí být vyhověno, učiní tak Adecco bez zbytečného odkladu.

Pro uplatnění Vašich práv nás můžete kontaktovat na následující adrese: privacypolicy@adecco.cz.

V rozsahu, v jakém naše zpracovávání Vašich osobních informací je založeno na Vašem souhlasu, máte rovněž právo svůj souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání Vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost jakéhokoli zpracovávání na základě Vašeho souhlasu před obdržením odvolání souhlasu.

Můžete rovněž podat stížnost na naše zpracovávání Vašich osobních informací u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Marketingová sdělení

Budeme Vám zasílat e-mailem marketingová sdělení, pouze pokud k tomu dáte souhlas.

Formuláře, které používáme pro shromažďování Vašich osobních informací, obvykle obsahují políčko, které musíte zaškrtnout, pokud souhlasíte se zasíláním marketingových sdělení. Pokud Vám zasíláme marketingová sdělení emailem, můžete svůj souhlas se zasíláním dalších marketingových sdělení zrušit kliknutím na funkci „odhlásit se“ nebo „zrušit“ v e-mailu. Chcete-li kdykoliv uplatnit své právo zrušit souhlas, můžete nás rovněž kontaktovat na privacypolicy@adecco.cz, přičemž nám musíte poskytnout tyto informace: Vaše jméno, Vaši e-mailovou adresu, kontaktní telefonní číslo a marketingová sdělení, jejichž zasílání chcete zrušit.

Změny těchto Pravidel

Podmínky těchto Pravidel lze průběžně měnit. Veškeré podstatné změny těchto Pravidel budeme zveřejňovat formou řádných oznámení buď na této internetové stránce, nebo Vás budeme kontaktovat pomocí jiných komunikačních kanálů.

Kontakt

Dotazy, připomínky a žádosti týkající se těchto Pravidel jsou vítány a je nutno je zaslat na adresu sídla Adecco, tj. Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4, nebo na e-mailovou adresu: privacypolicy@adecco.cz.

Chcete-li požádat o kopii mechanismů týkajících se konkrétního předání Vašich osobních informací, kontaktujte nás prosím na adresu sídla Adecco, tj. Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4, nebo na e-mailovou adresu: privacypolicy@adecco.cz.