Poslední aktualizace: 13. dubna 2018

PŘEDMĚT A PŘIJETÍ

Těmito podmínkami používání (dále jen „Podmínky používání“) se řídí používání internetové stránky adecco.cz (včetně přístupu k ní), kterou provozuje ADECCO spol. s r.o. (dále jen „Adecco“ nebo „my“), a to včetně obsahu, který je k dispozici prostřednictvím této internetové stránky (dále jen „Internetová stránka“).

Obsah, který Vám poskytujeme prostřednictvím Internetové stránky (dále jen „Obsah“) se může řídit zvláštními podmínkami (dále jen „Zvláštní podmínky“), které akceptujete pokaždé, když k tomuto Obsahu přistoupíte. V případě rozporu nebo nesrovnalosti mezi těmito Podmínkami používání a Zvláštními podmínkami mají Zvláštní podmínky před těmito Podmínkami přednost. Pokaždé, když navštívíte Internetovou stránku a její Obsah, akceptujete tyto Podmínky používání i veškeré Zvláštní podmínky vztahující se na Obsah.

Internetová stránka nepředstavuje ani netvrdí, že představuje, zdroj poradenství nebo prostředek k založení obchodního vztahu jakéhokoli druhu mezi Vámi a námi.

Přístup k Internetové stránce je povolen dočasně. Vyhrazujeme si právo Obsah, který poskytujeme na Internetové stránce, odstranit nebo změnit bez upozornění. Občas můžeme přístup k některým částem Internetové stránky nebo k celé Internetové stránce omezit.

Nejsme povinni Internetovou stránku zpřístupňovat a neneseme odpovědnost, jestliže je Internetová stránka z jakéhokoli důvodu kdykoliv nebo na kteroukoli dobu nepřístupná, úplně či částečně.

POUŽÍVÁNÍ INTERNETOVÉ STRÁNKY

Potvrzujete a dobrovolně a výslovně souhlasíte, že používáte Internetovou stránku na Vaši jedinou a výlučnou odpovědnost.

Odpovídáte za veškerá opatření nutná k tomu, abyste měli přístup k Internetové stránce. Rovněž musíte zajistit, aby všechny osoby, které navštíví Internetovou stránku prostřednictvím Vašeho připojení k internetu, tyto Podmínky používání a veškeré platné Zvláštní podmínky znaly a aby je dodržovaly.

Jestliže si zvolíte nebo jestli Vám je přidělen uživatelský identifikační kód, heslo nebo jakákoli jiná informace jako součást našeho bezpečnostního postupu, musíte s těmito informacemi zacházet jako s důvěrnými a nesmíte je poskytnout žádné třetí osobě. Máme právo uživatelský identifikační kód nebo heslo kdykoliv zablokovat, pokud jste jej zvolili nebo pokud vám bylo námi přiděleno, jestliže jste dle našeho názoru nedodrželi jakákoli ustanovení těchto Podmínek používání.

Návštěvou Internetové stránky souhlasíte, že neučiníte nic, co by mohlo poškodit image Adecco, naše zájmy či práva nebo image, zájmy či práva našich přidružených společností (dále jen „Společnosti z Adecco Group“) nebo co by mohlo Internetovou stránku poškodit, učinit ji nepoužitelnou nebo ji přetížit nebo co by jakýmkoli způsobem mohlo zabránit běžnému používání Internetové stránky jinými návštěvníky.

Realizujeme vhodná bezpečnostní opatření, která jsou přiměřená k tomu, abychom odhalili existenci virů. Musíte však vzít na vědomí, že stávající bezpečnostní opatření pro počítačové systémy na internetu nejsou zcela důvěryhodné a že tudíž nemůžeme zaručit neexistenci virů či jiných prvků, které mohou změnit vaše počítačové systémy (hardware a software) nebo Vaše data a soubory obsažené ve Vašich systémech.

OBSAH

Nejsme povinni kontrolovat správnost Obsahu a neručíme za užitečnost, přesnost, úplnost nebo relevantnost Obsahu a/nebo za jeho aktuálnost. Výslovně vylučujeme jakoukoli odpovědnost za chyby či opomenutí týkající se Obsahu a Internetové stránky, kromě toho, kdy taková odpovědnost vznikne z našeho podvodného jednání nebo zkreslení nebo z jakéhokoli úmrtí či úrazu způsobeného naší nedbalostí.

Zahrnutí Obsahu do Internetové stránky v žádném případě neznamená poskytnutí služeb zajištění pracovníků nebo jakýkoli jiný druh služeb. Adecco a Společnosti z Adecco Group výslovně vylučují jakoukoli odpovědnost za vaše rozhodnutí učiněná na základě Obsahu.

ŽÁDNÁ NABÍDKA ANI POPTÁVKA

Informace poskytnuté na Internetové stránce nepředstavují nabídku či výzvu ke koupi nebo zbavení se cenných papírů Adecco nebo
k obchodování či jakékoli transakce s cennými papíry Adecco. Investoři nesmí na tyto informace při svém investičním rozhodování spoléhat.

PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Veškerý Obsah na Internetové stránce buď vlastníme, nebo nám k jeho užívání byla poskytnuta licence. Vše, co vidíte nebo čtete na Internetové stránce (jako např. obrázky, fotografie, ilustrace, texty videoklipy a jiné materiály), je celosvětově chráněno autorským právem, designem, ochrannou známkou a jinými právy duševního vlastnictví. Musíte vždy respektovat všechna práva duševního vlastnictví týkající se Internetové stránky a Obsahu, která vlastníme my, kterákoli ze Společností z Adecco Group nebo třetí osoba. Obsah nesmíte získat ani se nesmíte pokusit o jeho získání jinými prostředky či postupy než těmi, které Vám umožňuje Internetová stránka.

V žádném případě Vám tyto Podmínky používání nebo to, že používáte Internetovou stránku, neuděluje žádná práva duševního vlastnictví k Internetové stránce nebo k Obsahu kromě těch, které jsou uvedeny v těchto Podmínkách nebo v jakýchkoli Zvláštních podmínkách. Je proto výslovně zakázáno, abyste prováděli jakoukoli reprodukci, transformaci, šíření nebo veřejné sdělení jakýchkoli částí Internetové stránky nebo Obsahu či dali k dispozici, pořizoval výňatky, znovu používali, předávali dál nebo jakýmkoli jiným způsobem používali jakýmikoli prostředky či postupy jakékoli části Internetové stránky nebo Obsahu, s výjimkou toho, co povolují tyto Podmínky používání nebo příslušné Zvláštní podmínky, nebo pokud Vám to umožňuje platný zákon nebo pokud držitel příslušných práv poskytl výslovné povolení.

ODKAZY

Na Internetové stránce mohou být uvedeny odkazy na jiné internetové stránky provozované třetími osobami, které s námi nejsou spřízněny. Uvedení jakéhokoli odkazu na stránky takové třetí osoby neznamená, že jsme tyto stránky schválili, a nepřijímáme žádnou odpovědnost za žádnou internetovou stránku třetí osoby, která obsahuje odkaz na tuto Internetovou stránku nebo na kterou obsahuje odkaz tato Internetová stránka. Nepřezkoumali jsme všechny internetové stránky, které obsahují odkaz na Internetovou stránku, a neodpovídáme za obsah nebo správnost jakýchkoli stránek mimo Internetovou stránku nebo jakékoli jiné stránky, které obsahují odkaz na Internetovou stránku. Použití jakéhokoli odkazu na jinou stránku mimo Internetovou stránku nebo na stránku třetí osoby je na Vaše vlastní riziko.

Odkaz na Internetovou stránku může být umístěn na internetovou stránku třetí osoby pouze na základě našeho předchozího písemného souhlasu.

OSOBNÍ INFORMACE

NEEXISTENCE ZÁRUK, OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Nezaručujeme ani neprohlašujeme, že Internetová stránka a/nebo Obsah jsou správné, úplné, bezchybné či spolehlivé nebo že používání Internetové stránky a/nebo Obsahu neporušuje práva třetích osob. Nezaručujeme ani neprohlašujeme, že funkční aspekty Internetové stránky a/nebo Obsahu budou bezchybné nebo že servery, které je zpřístupňují, neobsahují viry nebo jiné škodlivé prvky. Používání Internetové stránky a/nebo Obsahu je na Vaše riziko a vše, co je na Internetové stránce, je Vám poskytováno na bázi „JAK STOJÍ A LEŽÍ“, „JAK JE K DISPOZICI“, A TO BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY, EXPLICITNÍ ANI IMPLICITNÍ.

ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCE

DODATKY

Tyto Podmínky používání lze průběžně měnit a Vaše používání této Internetové stránky se řídí podmínkami platnými v dané době pokaždé, kdy Internetovou stránku a její Obsah navštívíte. Tyto Podmínky používání prosím pravidelně prohlížejte, abyste s nimi byli řádně obeznámeni.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Dotazy, připomínky a žádosti týkající se těchto Podmínek používání jsou vítány a adresujte je prosím na adresu sídla Adecco, tj. Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4, nebo na e-mailovou adresu: privacypolicy@adecco.cz.