Poslední aktualizace: 7. prosince 2022

Tyto podmínky použití („Podmínky použití“) vám sdělují pravidla pro používání webových stránek adeccogroup.com, které provozuje společnost Adecco spol. s r. o., se sídlem na adrese Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4, Česká republika (dále označována jako „Adecco“ nebo „my“), včetně obsahu, který je prostřednictvím těchto webových stránek („Webové stránky“) zpřístupněn.

Níže je uveden rejstřík, takže pokud chcete, můžete přejít přímo na příslušnou část.

Obsah:

Akceptování těchto Podmínek použití

Používáním Webových stránek („vy“) potvrzujete, že přijímáte Podmínky použití platné v době vaší návštěvy Webových stránek a souhlasíte s jejich dodržováním. Pokud s těmito Podmínkami použití nesouhlasíte, nesmíte naše Webové stránky používat. Doporučujeme vám, abyste si vytiskli nebo stáhli kopii těchto podmínek pro budoucí použití.

Obsah, který vám prostřednictvím Webových stránek zpřístupňujeme („Obsah“), se může řídit dalšími zvláštními podmínkami („Zvláštní podmínky“), které přijímáte při každém přístupu k takovému Obsahu. V případě rozporu nebo nesouladu mezi těmito Podmínkami použití a Zvláštními podmínkami mají Zvláštní podmínky přednost před těmito Podmínkami použití.

Přístup na Webové stránky

Přístup na Webové stránky je povolen dočasně a vyhrazujeme si právo bez předchozího upozornění stáhnout nebo změnit Obsah, který na Webových stránkách poskytujeme, aby odrážel změny našich produktů, služeb, potřeb našich uživatelů a našich obchodních priorit.

Čas od času můžeme omezit přístup k některým částem Webových stránek nebo k celým Webovým stránkám. Jakékoli takové omezení bude na našem uvážení z jakéhokoli důvodu, včetně toho, když porušíte Podmínky použití, používáte stránky k nezákonným nebo nemorálním účelům nebo porušujete integritu, bezpečnost nebo pověst Webových stránek, nebo abychom mohli Webové stránky a/nebo jejich Obsah udržovat, vylepšovat nebo upravovat.

Nezaručujeme, že poskytneme nepřetržitý, nepřerušovaný a bezpečný přístup na Webové stránky, a neneseme odpovědnost, pokud budou Webové stránky z jakéhokoli důvodu kdykoli nebo po jakoukoli dobu zcela nebo částečně nedostupné.

Nezaručujeme, že funkční aspekty Webových stránek a/nebo Obsahu budou bezchybné, nebo že servery, které je zpřístupňují, neobsahují viry nebo jiné škodlivé komponenty.

Používání Webových stránek

Zůstáváte svobodní ve svých vlastních rozhodnutích a nesete výhradní odpovědnost za používání těchto Webových stránek.

Jste odpovědní za to, abyste učinili veškerá opatření nezbytná pro přístup na Webové stránky. Jste také odpovědní za to, že všechny osoby, které mají přístup na Webové stránky prostřednictvím vašeho internetového připojení, jsou seznámeny s těmito Podmínkami použití a případnými Zvláštními podmínkami, a že je dodržují.

Pokud si v rámci našich bezpečnostních postupů zvolíte nebo vám bude poskytnut uživatelský identifikační kód, uživatelské jméno, heslo nebo jakákoli jiná informace, musíte s těmito informacemi zacházet jako s důvěrnými a nesmíte je sdělit žádné třetí straně. Máme právo kdykoli zakázat jakýkoli identifikační kód uživatele nebo heslo, ať už vámi zvolené, nebo námi přidělené, pokud podle našeho názoru nedodržíte některé z ustanovení těchto Podmínek použití.

Přístupem na Webové stránky souhlasíte s tím, že nebudete provádět žádné úkony, které by mohly poškodit naši pověst, zájmy nebo práva nebo práva kterékoli z našich spojených osob („Společností skupiny Adecco Group“), nebo které by mohly poškodit, učinit nepoužitelnými nebo přetížit Webové stránky, nebo které by mohly jakýmkoli způsobem bránit běžnému používání Webových stránek ostatními návštěvníky.

Zavádíme přiměřená bezpečnostní opatření, která jsou vhodná k odhalení výskytu virů. Přesto si musíte být vědomi, že stávající bezpečnostní opatření pro počítačové systémy na internetu nejsou zcela důvěryhodná, a proto nemůžeme zaručit neexistenci virů nebo jiných prvků, které by mohly způsobit změny ve vašich počítačových systémech (hardwaru a softwaru) nebo ve vašich datech a souborech obsažených ve vašich systémech.

Nesmíme zneužívat naše Webové stránky vědomým zaváděním virů, trojských koní, červů, logických bomb nebo jiného škodlivého nebo technologicky škodlivého materiálu. Nesmíte se pokoušet získat neoprávněný přístup k našim Webovým stránkám, serveru, na kterém jsou naše Webové stránky uloženy, ani k žádnému serveru, počítači nebo databázi připojené k našim Webovým stránkám. Nesmíte napadnout naše Webové stránky prostřednictvím útoku na odepření služby nebo distribuovaného útoku na odepření služby.
Každé takové porušení ohlásíme příslušným orgánům činným v trestním řízení a budeme s nimi spolupracovat. V případě takového porušení zanikne vaše právo používat naše Webové stránky.

Obsah

Nejsme povinni jakkoli kontrolovat správnost Obsahu a nezaručujeme užitečnost, přesnost, úplnost nebo relevantnost Obsahu a/nebo jeho aktuálnost. Výslovně vylučujeme jakoukoli odpovědnost za chyby nebo opomenutí týkající se Obsahu a Webových stránek, s výjimkou případů, kdy taková odpovědnost vyplývá z našeho podvodu nebo podvodného uvedení v omyl nebo z úmrtí či zranění osob, které vzniklo v důsledku naší nedbalosti.

Zařazení Obsahu na Webové stránky v žádném případě nepředstavuje poskytování personálních služeb nebo jakéhokoli jiného druhu služeb. Společnost Adecco a Společnosti skupiny Adecco Group výslovně vylučují jakoukoli odpovědnost za rozhodnutí, která učiníte na základě Obsahu.

Neexistence obchodního vztahu nebo investiční nabídky

Webové stránky nejsou určeny k tomu, aby byl mezi námi a vámi navázán obchodní vztah jakéhokoli druhu.

Informace uvedené na Webových stránkách nepředstavují nabídku ani výzvu k nákupu nebo zcizení, obchodování nebo jakékoli transakci s cennými papíry společnosti Adecco. Na tyto informace byste se neměli spoléhat při přijímání investičních rozhodnutí.

Práva duševního vlastnictví

Veškerý Obsah na Webových stránkách je buď v našem vlastnictví, nebo je licencován pro naše použití. Vše, co na Webových stránkách vidíte nebo čtete (například obrázky, fotografie, ilustrace, texty, videoklipy a další materiály), je celosvětově chráněno autorským právem, právem k návrhu, ochrannou známkou a dalšími právními předpisy o duševním vlastnictví.

Vždy musíte respektovat veškerá práva duševního vlastnictví k Webovým stránkám a Obsahu, ať už jsou ve vlastnictví nás, některé ze Společností skupiny Adecco Group nebo třetí strany. Nesmíte získávat ani se pokoušet získat jakýkoli Obsah jinými prostředky nebo postupy, než které vám byly zpřístupněny prostřednictvím Webových stránek.

V žádném případě vám tyto Podmínky použití ani vaše používání Webových stránek neposkytují jiná práva k Webovým stránkám nebo Obsahu, než která jsou uvedena v těchto Podmínkách použití nebo ve Zvláštních podmínkách.

Proto je vám výslovně zakázáno provádět jakoukoli reprodukci, transformaci, distribuci nebo veřejné sdělování nebo zpřístupňování, extrakci, opětovné použití, další zasílání nebo jakékoli jiné použití jakýmkoli způsobem nebo postupem jakýchkoli částí Webových stránek nebo Obsahu, s výjimkou případů, kdy je to povoleno těmito Podmínkami použití nebo příslušnými Zvláštními podmínkami, nebo kdy je vám to povoleno příslušnými právními předpisy, nebo kdy vám bylo poskytnuto výslovné povolení ze strany skupiny Adecco Group nebo držitele příslušných práv.

Odkazy z našich Webových stránek a na naše Webové stránky

Pokud Webové stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky a zdroje poskytované třetími stranami, jsou tyto odkazy a zdroje poskytovány pouze pro vaši informaci. Tyto odkazy by neměly být vykládány jako náš souhlas s těmito odkazovanými webovými stránkami nebo informacemi, které na nich můžete získat.

Nemáme žádnou kontrolu nad obsahem těchto stránek nebo zdrojů.

Doporučujeme vám, abyste si přečetli podmínky použití webových stránek třetích stran a pravidelně je kontrolovali. Za rozhodnutí, zda na webové stránky třetích stran vstoupíte, nesete výhradní odpovědnost vy sami. Přechod na jakýkoli odkaz na stránky třetích stran je na vaše vlastní riziko.

Nesmíte vytvořit odkaz na naše Webové stránky z webových stránek třetích stran, pokud jste k tomu nezískali naše předchozí písemné povolení. Vyhrazujeme si právo zrušit jakékoli povolení k odkazování bez předchozího upozornění.

Osobní údaje

Další informace o tom, jak používáme vaše osobní údaje, naleznete v našem Oznámení o ochraně osobních údajů (které je čas od času aktualizováno).

Neexistence záruk, omezení odpovědnosti

Obsah je poskytován pouze jako obecné informace. Webové stránky a jejich Obsah nejsou určeny k tomu, aby vám poskytovaly rady, na které byste se měli spoléhat. Než na základě Obsahu podniknete jakékoli kroky nebo se jich zdržíte, musíte si vyžádat odbornou nebo specializovanou radu.

Přestože vynakládáme přiměřené úsilí na aktualizaci informací na Webových stránkách, neposkytujeme žádná prohlášení, záruky ani ujištění, že Webové stránky a/nebo Obsah jsou přesné, úplné, bezchybné nebo aktuální, ani že používáním Webových stránek a/nebo Obsahu nebudou porušena práva třetích stran.

Zařazení Obsahu na Webové stránky v žádném případě nepředstavuje poskytování personálních služeb nebo jakéhokoli jiného druhu služeb. Společnost Adecco a Společnosti skupiny Adecco Group výslovně vylučují jakoukoli odpovědnost za rozhodnutí, která učiníte na základě Obsahu.

Naše odpovědnost za ztrátu nebo škodu

Tyto Webové stránky jsou vám poskytovány bezplatně. V důsledku toho je používání Webových stránek na vaše vlastní riziko, nicméně nevylučujeme ani nijak neomezujeme naši odpovědnost vůči vám vyplývající ze zákona.

V případech, kdy nám platné právní předpisy dovolují vyloučit odpovědnost, neneseme odpovědnost za žádnou ztrátu nebo škodu vzniklou v důsledku použití Webových stránek nebo Obsahu nebo v souvislosti s nimi. Zejména neneseme odpovědnost za žádné nepřímé nebo následné ztráty, jako je ztráta používání, přerušení činnosti, ušlý zisk nebo ztráta dat.

Rozhodné právo a soudní příslušnost

Tyto Podmínky použití a veškeré verze těchto Webových stránek a jejich Obsahu se řídí českým právem a vztahuje se na ně výlučná příslušnost českých obecných soudů, nicméně (i) si vyhrazujeme právo podat proti vám žalobu pro porušení těchto Podmínek použití u příslušného soudu v zemi vašeho bydliště nebo u příslušného soudu v jakékoli jiné zemi; a (ii) můžete proti nám podat žalobu pro porušení těchto Podmínek použití u soudu v zemi vašeho obvyklého pobytu.

Změny těchto Podmínek použití

Tyto Podmínky použití můžeme čas od času aktualizovat. Pokud jste návštěvníkem Webových stránek, zkontrolujte si prosím tyto Podmínky použití, abyste se ujistili, že rozumíte Podmínkám použití, které platí v daném okamžiku. Pokud s nimi nesouhlasíte, nepoužívejte prosím tyto Webové stránky. Jste-li registrovaným uživatelem našich služeb a souhlasíte-li s těmito Podmínkami použití, zašleme vám oznámení jedním z typických způsobů, kterými s vámi komunikujeme.

Kontakt

Otázky, komentáře a žádosti, které se týkají těchto Webových stránek, uvítáme a měli byste je adresovat na Adecco spol. s r. o., Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4, Česká republika, nebo prostřednictvím našeho emailu info@adecco.com