Poslední aktualizace: 11-2019

Předmět a přijetí podmínek

Těmito podmínkami používání (dále jen „Podmínky používání“) se řídí používání internetové stránky adecco.cz (včetně přístupu k ní), kterou provozuje ADECCO spol. s r.o. (dále jen „Adecco“ nebo „my“), a to včetně obsahu, který je k dispozici prostřednictvím této internetové stránky (dále jen „Internetová stránka“).

Každá osoba, která přistupuje na web (dále jen „Vy“), přijímá tyto podmínky použití platné a účinné v době návštěvy na webu a souhlasí s tím, že se budou těmito podmínkami používání řídit. Tyto Podmínky použití se mohou čas od času lišit a Vaše používání této Internetové stránky podléhá aktuálním Podmínkám užívání ke dni Vašeho používání této Internetové stránky. Pravidelně proto prosím kontrolujte tyto Podmínky použití, abyste se ujistili, že s nimi souhlasíte. Pokud s nimi nesouhlasíte, přestaňte prosím Internetovou stránku používat.

Obsah, který Vám poskytujeme prostřednictvím Internetové stránky (dále jen „Obsah“) se může řídit zvláštními podmínkami (dále jen „Zvláštní podmínky“), které akceptujete pokaždé, když k tomuto Obsahu přistoupíte. V případě rozporu nebo nesrovnalosti mezi těmito Podmínkami používání a Zvláštními podmínkami mají Zvláštní podmínky přednost. Pokaždé, když navštívíte Internetovou stránku a její Obsah, akceptujete tyto Podmínky používání i veškeré Zvláštní podmínky vztahující se na Obsah.

Internetová stránka nepředstavuje ani netvrdí, že představuje zdroj poradenství nebo prostředek k založení jakéhokoli obchodního vztahu mezi Vámi a námi.

Přístup k Internetové stránce je povolen dočasně. Vyhrazujeme si právo Obsah této Internetové stránky bez upozornění odstranit nebo změnit. Čas od času můžeme přístup k některým částem Internetové stránky nebo k celé Internetové stránce omezit.

Nejsme povinni Internetovou stránku zpřístupňovat a neneseme žádnou odpovědnost, pokud je Internetová stránka z jakéhokoli důvodu nebo na jakoukoli dobu nepřístupná, a to buď úplně nebo částečně.

Níže naleznete obsah, takže můžete přejít rovnou k části, která Vás nejvíce zajímá.

Obsah:

Užívání této Internetové stránky

Užívání této Internetové stránky
Potvrzujete a dobrovolně a výslovně souhlasíte, že používáte Internetovou stránku na Vaši jedinou a výlučnou odpovědnost.

Odpovídáte za veškerá opatření nutná k tomu, abyste měli přístup k Internetové stránce. Rovněž musíte zajistit, aby všechny osoby, které navštíví Internetovou stránku prostřednictvím Vašeho připojení k internetu, tyto Podmínky používání a veškeré platné Zvláštní podmínky znaly a aby je dodržovaly.

Jestliže si zvolíte nebo jestli Vám je přidělen uživatelský identifikační kód, heslo nebo jakákoli jiná informace jako součást našeho bezpečnostního postupu, musíte s těmito informacemi zacházet jako s důvěrnými a nesmíte je poskytnout žádné třetí osobě. Máme právo uživatelský identifikační kód nebo heslo kdykoliv zablokovat, pokud jste jej zvolili nebo pokud vám bylo námi přiděleno, jestliže jste dle našeho názoru nedodrželi jakákoli ustanovení těchto Podmínek používání.

Přístupem na Internetovou stránku souhlasíte, že neučiníte nic, co by mohlo poškodit image Adecco, naše zájmy či práva nebo image, zájmy či práva našich přidružených společností (dále jen „Společnosti z Adecco Group“) nebo co by mohlo poškodit Internetovou stránku, učinit ji nepoužitelnou nebo ji přetížit nebo co by jakýmkoli způsobem mohlo zabránit běžnému používání Internetové stránky jinými návštěvníky.

Realizujeme vhodná bezpečnostní opatření, která jsou přiměřená k tomu, abychom odhalili existenci virů. Musíte však vzít na vědomí, že stávající bezpečnostní opatření pro počítačové systémy na internetu nejsou zcela důvěryhodné a že tudíž nemůžeme zaručit neexistenci virů či jiných prvků, které mohou způsobit změny Vašich počítačové systémy (hardware a software) nebo Vašich dat a souborů obsažených ve Vašich systémech.

Obsah

Obsah
Nejsme povinni kontrolovat správnost Obsahu a neručíme za užitečnost, přesnost, úplnost nebo relevantnost Obsahu a/nebo za jeho aktuálnost. Výslovně vylučujeme jakoukoli odpovědnost za chyby či opomenutí týkající se Obsahu a Internetové stránky, s výjimkou případů, kdy taková odpovědnost vznikne z našeho podvodného jednání nebo zkreslení nebo jako následek úmrtí či úrazu způsobeného naší nedbalostí.

Zahrnutí Obsahu do Internetové stránky v žádném případě neznamená poskytnutí služeb zajištění pracovníků nebo jakýkoli jiný druh služeb. Adecco a Společnosti z Adecco Group výslovně vylučují jakoukoli odpovědnost za Vaše rozhodnutí učiněná na základě Obsahu.

Žádná nabídka ani poptávka

Žádná nabídka ani poptávka
Informace poskytnuté na Internetové stránce nepředstavují nabídku či výzvu k nákupu nebo prodeji jakýchkoli cenných papírů Adecco nebo výzvu k obchodování či jakékoli transakci s jakýmikoli cennými papíry Adecco. Investoři nesmí na tyto informace při svém investičním rozhodování spoléhat.

Práva duševního vlastnictví

Práva duševního vlastnictví
Veškerý Obsah na Internetové stránce buď vlastníme, nebo nám k jeho užívání byla poskytnuta licence. Vše, co vidíte nebo čtete na Internetové stránce (jako např. obrázky, fotografie, ilustrace, texty videoklipy a jiné materiály), je celosvětově chráněno autorským právem, designem, ochrannými známkami či jinými právy duševního vlastnictví. Musíte vždy respektovat všechna práva duševního vlastnictví týkající se Internetové stránky a Obsahu, která vlastníme my, kterákoli ze Společností z Adecco Group nebo třetí strana. Obsah nesmíte získat ani se nesmíte pokusit o jeho získání jinými prostředky či postupy než těmi, které Vám umožňuje Internetová stránka.

V žádném případě Vám tyto Podmínky používání nebo to, že používáte Internetovou stránku, neuděluje žádná práva duševního vlastnictví k Internetové stránce nebo k Obsahu kromě těch, které jsou uvedeny v těchto Podmínkách nebo v jakýchkoli Zvláštních podmínkách. Je proto výslovně zakázáno, abyste prováděli jakoukoli reprodukci, transformaci, šíření nebo veřejné sdělení jakýchkoli částí Internetové stránky nebo Obsahu či dali k dispozici, pořizovali výňatky, znovu používali, předávali dál nebo jakýmkoli jiným způsobem používali jakýmikoli prostředky či postupy jakékoli části Internetové stránky nebo Obsahu, s výjimkou toho, co povolují tyto Podmínky používání nebo příslušné Zvláštní podmínky, nebo pokud Vám to umožňuje platný zákon nebo pokud Vám k tomu bylo poskytnuto výslovné povolení držitelem příslušných práv.

Prosím, buďte informováni o (nejen) lokálně platně registrovaných ochranných známkách:
• ADECCO – slovní
• Adecco – kombinovaná
• ADECCO, BETTER WORK, BETTER LIFE – slovní
• ADECCO TOP SECRETARIES – slovní
• Adecco iJobs – slovní
• ADECCO WAY TO WORK – slovní
• A THE ADECCO GROUP – kombinovaná

Odkazy

Odkazy
Na Internetové stránce mohou být uvedeny odkazy na jiné internetové stránky provozované třetími osobami, které s námi nejsou spřízněny. Uvedení jakéhokoli odkazu na stránky takové třetí osoby neznamená, že jsme tyto stránky schválili, a nepřijímáme žádnou odpovědnost za žádnou internetovou stránku třetí osoby, která obsahuje odkaz na tuto Internetovou stránku nebo na kterou obsahuje odkaz tato Internetová stránka. Nepřezkoumali jsme všechny internetové stránky, které obsahují odkaz na Internetovou stránku, a neodpovídáme za obsah nebo správnost jakýchkoli stránek mimo Internetovou stránku nebo jakékoli jiné stránky, které obsahují odkaz na Internetovou stránku. Použití jakéhokoli odkazu na jinou stránku mimo Internetovou stránku nebo na stránku třetí osoby je na Vaše vlastní riziko.
Jakýkoli odkaz na Internetovou stránku na webu třetí osoby vyžaduje naše předchozí schválení.

Osobní údaje

Osobní údaje
Shromažďování a zpracování Vašich osobních údajů se řídí Informačními dokumenty, které jsou plně začleněny do těchto podmínek a jsou dostupné zde.

Žádné záruky, omezení odpovědnosti

Žádné záruky, omezení odpovědnosti
V rozsahu povoleném platnými právními předpisy, nezaručujeme ani neprohlašujeme, že Internetová stránka a/nebo Obsah jsou správné, úplné, bezchybné či spolehlivé nebo že používání Internetové stránky a/nebo Obsahu neporušuje práva třetích stran. V rozsahu povoleném platnými právními předpisy, nezaručujeme ani neprohlašujeme, že funkční aspekty Internetové stránky a/nebo Obsahu budou bezchybné nebo že servery, které je zpřístupňují, neobsahují viry nebo jiné škodlivé prvky. Používání Internetové stránky a/nebo Obsahu je na Vaše riziko a vše, co je na Internetové stránce, je Vám poskytováno na bázi „JAK STOJÍ A LEŽÍ“, „JAK JE K DISPOZICI“, A TO BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY, EXPLICITNÍ ANI IMPLICITNÍ. V rozsahu povoleném platnými právními předpisy neneseme odpovědnost za žádné ztráty vzniklé v souvislosti s používáním webové stránky nebo obsahu nebo v souvislosti s jejich používáním, ať už přímé nebo nepřímé, náhodné, následné nebo jiné. Odmítáme například jakoukoli odpovědnost za ztrátu užití, přerušení podnikání, ušlý zisk nebo ztrátu dat, bez ohledu na formu jednání.

Rozhodné právo a jurisdikce

Rozhodné právo a jurisdikce
Tyto Podmínky užívání a veškeré záležitosti týkající se Internetové stránky a Obsahu se řídí českým právem a podléhají výlučné jurisdikci příslušných obecných soudů hlavního města Praha v České republice.

Změny těchto pravidel

Změny těchto pravidel
Tyto Podmínky používání mohou být čas od času měněny a Vaše používání Internetové stránky se řídí podmínkami platnými v dané době pokaždé, kdy Internetovou stránku a její Obsah navštívíte. Tyto Podmínky používání prosím pravidelně kontrolujte, abyste s nimi byli řádně obeznámeni.

Kontakt

Kontakt
Dotazy, připomínky a žádosti týkající se těchto Podmínek užívání jsou vítány, adresujte je prosím na adresu sídla Adecco, tj. Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4, nebo na e-mailovou adresu: privacypolicy@adecco.cz.