INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ
OSOBNÍCH ÚDAJŮ UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ

Vítáme Vás ve společnosti Adecco spol. s r.o. Těšíme se na práci s Vámi a chceme Vám pomoci dále rozvíjet Vaši kariéru. Jak jistě předpokládáte, k řádnému poskytování našich služeb získáváme a používáme informace o Vás.

Společnost Adecco spol. s r.o. se zavazuje chránit a respektovat Vaše soukromí. Tento informační dokument popisuje Vaše práva vztahující se k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, a také kroky, které podnikáme k ochraně Vašeho soukromí. Víme, že je tento dokument dlouhý, ale přečtěte si jej prosím pozorně.

Níže naleznete obsah, takže můžete přejít rovnou k části, která Vás nejvíce zajímá.

Obsah:

Vysvětlení pojmů

Vysvětlení pojmů

Nejprve bychom Vám rádi vysvětlili význam určitých slov v tomto dokumentu.

Může se to zdát jasné, ale v tomto dokumentu budete označováni jako „Vy“.

Pokud budeme hovořit o „nás“ nebo o „Společnosti“, máme tím na mysli společnost Adecco spol. s r.o., se sídlem Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4. Společnost je součástí skupiny Adecco, což je největší poskytovatel služeb na trhu práce na světě. Prostřednictvím různých společností a obchodních aktivit poskytuje skupina Adecco řadu služeb v oblasti personalistiky, jako je zprostředkování zaměstnání, dočasné přidělování zaměstnanců, služby mzdového účetnictví, nábor a výběr zaměstnanců, řešení pro testování zaměstnanců, kariérní přechody, rozvoj talentů, školení a vzdělávání, změny zaměstnání a mezinárodní mobilita („naše Služby“).

K poskytování svých Služeb používá Společnost několik IT systémů. Jedním z těchto systémů je i internetový portál („Portál“), jehož prostřednictvím Společnost a další subjekty ze skupiny Adecco inzerují pracovní nabídky, ze kterých si mohou uchazeči vybrat a zareagovat na tu, které odpovídá jejich zájmům, dovednostem a/nebo zkušenostem a která je v místě, kde by měli zájem pracovat.

Závěrem bychom rádi uvedli, že tento dokument se týká informací o lidech, což zahrnuje skutečnosti o Vás, ale také názory na Vás a Vaše názory (např. informaci o tom, že jste fotbalový fanoušek). Nejedná se o informace o Společnosti (i když se to někdy překrývá). Tento druh informací se nazývá „Osobní údaje“ nebo „Údaje umožňující identifikaci osob“. My v tomto dokumentu používáme pojem „Osobní údaje“.

Jaké Osobní údaje Společnost shromažďuje a používá?

Jaké Osobní údaje Společnost shromažďuje a používá?        

Osobní údaje, které Společnost zpravidla shromažďuje, zahrnují zejména:

 • Vaše jméno a příjmení, datum a místo narození, kontaktní údaje a Vaši kvalifikaci (vzdělání, školení a stáže), doklady prokazující Vaši identitu a oprávnění k práci a další informace, které jsou uvedeny ve Vašem životopise;
 • základní údaje z Vašeho profilu, pokud jste se přihlásili na Portál prostřednictvím Vašeho účtu na síti LinkedIn nebo na jiné sociální síti;
 • v rámci výběrového řízení mohou být použity také údaje dostupné na Vašem veřejném profilu LinkedIn;
 • záznam komunikace s Vámi, pokud jste nás sami kontaktovali.

Proč používáme Vaše Osobní údaje?

Proč používáme Vaše Osobní údaje?

Společnost shromažďuje a zpracovává Vaše Osobní údaje z následujících důvodů:

 1. aby Vám byla schopna poskytnout službu, kterou od ní očekáváte. Touto službou je nalezení pro Vás vhodného zaměstnání v naší společnosti. Součástí této služby je komunikace s Vámi, provádění výběrového řízení apod. Některé z Vašich údajů jsou shromažďovány a zpracovávány za účelem zjištění a posouzení Vašich zkušeností a odborných dovedností;
 2. možnosti předávat Osobní údaje v rámci skupiny pro vnitřní administrativní účely.

Jaký je právní základ pro zpracování Vašich Osobních údajů?

Jaký je právní základ pro zpracování Vašich Osobních údajů?

Každé zpracování Osobních údajů musí být ze zákona opřeno o jeden z povolených právních základů.

 1. Zpracování Vašich Osobních údajů pro účel popsaný výše pod písmenem a) je nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřeních smlouvy na Vaši žádost. To znamená, že musíme zpracovávat Vaše Osobní údaje, abychom Vám mohli poskytnout službu, jejímž výsledkem je uzavření smlouvy s Vámi a vstup do pracovněprávního vztahu.
 2. Zpracování Osobních údajů pro účel popsaný výše pod písmenem b) opíráme o oprávněný zájem Společnosti.

Je Vaší povinností poskytnout nám Vaše Osobní údaje, když o ně požádáme?

Je Vaší povinností poskytnout nám Vaše Osobní údaje, když o ně požádáme?

Nejste povinni poskytnout nám Vaše Osobní údaje, ale pokud nám je neposkytnete, nebudeme schopni posoudit, zda jste vhodným uchazečem a nebudeme Vás moci zařadit do výběrového řízení.

Jak dlouho Vaše Osobní údaje uchováváme?

Jak dlouho Vaše Osobní údaje uchováváme?

Vaše Osobní údaje budeme mít uloženy po dobu, po kterou probíhá výběrové řízení. To znamená, že Vaše Osobní údaje budeme zpracovávat pro výše uvedený účel do okamžiku, kdy vstoupíte do pracovněprávního vztahu s námi, nebo do okamžiku, kdy dojde z naší strany k definitivnímu odmítnutí Vaší osoby jako zaměstnance.

Předáváme Vaše Osobní údaje třetím subjektům?

Předáváme Vaše Osobní údaje třetím subjektům?                           

Můžeme předávat nebo zpřístupňovat Vaše Osobní údaje třetím subjektům. Činíme tak v následujících situacích:

 • Předávání našim dodavatelům (externím poskytovatelům služeb). Můžeme např. zapojit našeho dodavatele do provádění administrativní a provozní činnosti v rámci poskytování našich služeb. Tento dodavatel bude mít smluvní i zákonnou povinnost zachovávat důvěrnost Vašich Osobních údajů a respektovat Vaše soukromí a bude mít přístup pouze k údajům, které nutně potřebuje ke své činnosti; takovými dodavateli jsou typicky IT dodavatelé (kteří nám poskytují IT systémy, kde jsou uloženy informace i o Vás) nebo poskytovatelé účetních a finančních služeb (kteří potřebují znát údaje o uchazečích, aby mohli např. správně vystavit a zaúčtovat faktury). Příslušným dodavatelem může být i jiná společnost skupiny Adecco.
 • Předávání dalším subjektům skupiny Adecco. Vaše kontaktní údaje mohou být sdíleny v celé skupině Adecco, a to za účelem efektivní administrace v rámci celé skupiny Adecco.

Předáváme Vaše Osobní údaje mimo Evropskou unii?

Předáváme Vaše Osobní údaje mimo Evropskou unii?

 • Mimo Evropskou Unii jsou Vaše údaje předávány pouze do zemí, které jsou Evropskou Komisí považovány za země s dostatečnou úrovní ochrany dle článku 45 GDPR, anebo jsou splněny podmínky stanovené v článku 46 GDPR.
 • Bližší informace jsou uvedeny na internetových stránkách Společnosti v sekci Ochrana osobních údajů.

Jaká máte v souvislosti se zpracováním Osobních údajů práva?

Jaká máte v souvislosti se zpracováním Osobních údajů práva?

 • Právo na přístup k Vašim Osobním údajům a získání jejich kopie

Máte právo získat od Společnosti potvrzení, zda zpracovává nějaké Vaše Osobní údaje. Pokud tomu tak je, máte právo na přístup k těmto Vašim Osobním údajům (např. prostřednictvím Portálu) a k určitým informacím o jejich zpracování. Můžete nás také požádat o kopii Vašich Osobních údajů.

 • Právo na přenositelnost Vašich Osobních údajů

Pokud Vaše Osobní údaje zpracováváme automatizovaně, máte právo od nás získat ty Osobní údaje, které jste nám sami poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a je-li to technicky proveditelné, máte právo od nás požadovat, aby tyto Osobní údaje byly předány jinému subjektu.

 • Právo na opravu Vašich Osobních údajů

Pokud nám prokážete, že Vaše Osobní údaje, které zpracováváme, nejsou správné, můžete požadovat jejich aktualizaci nebo opravu. V určitých případech můžete Vaše Osobní údaje sami aktualizovat prostřednictvím Portálu.

 • Právo na výmaz Vašich Osobních údajů (právo být zapomenut)

V určitých (právními předpisy stanovených) případech máte právo na to, aby byly Vaše Osobní údaje vymazány. Žádost o výmaz Vašich Osobních údajů můžete podat kdykoliv a my vyhodnotíme, zdali bude Vaší žádosti vyhověno. Pokud dospějeme k závěru, že nastaly důvody pro vymazání Vašich Osobních údajů, učiníme tak bez zbytečného odkladu. Mějte prosím ale na paměti, že pokud budou Vaše Osobní údaje vymazány, nebudete se moci nadále účastnit probíhajícího výběrového řízení.

 • Právo na omezení zpracování Vašich Osobních údajů

V určitých (právními předpisy stanovených) případech máte právo na omezení zpracování Vašich Osobních údajů. Mějte prosím ale na paměti, že toto omezení zpracování Vašich Osobních údajů může omezit Vaši možnost účastnit se probíhajícího výběrového řízení.

 • Právo vznést námitku

Pokud opíráme zpracování Vašich Osobních údajů o náš oprávněný zájem, máte právo z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace vznést proti tomuto zpracování námitku. Společnost bude poté oprávněna dále zpracovávat Vaše Osobní údaje, pouze pokud prokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které budou převažovat nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo bude Vaše Osobní údaje zpracovávat pouze pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud si budete přát uplatnit některé z výše uvedených práv, učiňte tak prosím prostřednictvím Portálu nebo nám napište email na adresu privacypolicy@adecco.cz. Dále nás můžete kontaktovat na telefonním čísle +420 251 001 411 nebo na adrese našeho sídla. Vezměte prosím na vědomí, že v případě žádosti zaslané emailem nebo podané telefonicky budeme potřebovat ověřit Vaši totožnost nebo Vás nějakým způsobem identifikovat.

V případě, že se budete domnívat, že zpracováním Vašich Osobních údajů došlo k porušení právních předpisů máte také právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména ve státě Vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu Vašeho zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení. Tímto dozorovým úřadem pro Českou republiku je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČ: 708 37 627, www.uoou.cz.

Jak nás můžete kontaktovat?

Jak nás můžete kontaktovat?

Pokud budete mít nějaké další otázky týkající se v zde uvedených informací nebo budete potřebovat další informace ohledně zpracování a ochrany Vašich Osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese privacypolicy@adecco.cz, na telefonním čísle +420 251 001 411 nebo na adrese našeho sídla.

Společnost jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého lze kontaktovat na emailové adrese Adecco.globalprivacy@adeccogroup.com nebo telefonním čísle +41448788829.

Jak můžeme změnit informace uvedené v tomto dokumentu?

Jak můžeme změnit informace uvedené v tomto dokumentu?

Zde uvedené informace se mohou čas od času měnit. Nové verze tohoto dokumentu budou zveřejněny na internetových stránkách Společnosti a/nebo budete o nich informováni jiným vhodným způsobem.