INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ
OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRACOVNÍKŮ ČI
ZÁSTUPCŮ POTENCIÁLNÍCH KLIENTŮ

aktualizace 01/2023

V souladu s čl. 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále také jen „Nařízení GDPR“) poskytujeme níže informace vztahující se ke zpracování kontaktních osobních údajů pracovníků či zástupců našich potenciálních klientů, které jsme získali přímo od subjektů údajů nebo z veřejně dostupných zdrojů dále jen „Osobní údaje“).

 1. Správce osobních údajů

Správcem Osobních údajů je společnost ADECCO, spol. s r.o., se sídlem Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 458 06 403 (dále jen „Správce“ nebo „my“), kterou lze v záležitostech souvisejících s osobními údaji kontaktovat na emailové adrese privacypolicy@adecco.cz nebo na telefonním čísle +420 251 001 411.

 1. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého lze kontaktovat na emailové adrese Adecco.globalprivacy@adeccogroup.com nebo telefonním čísle +41448788829.

 1. Účel zpracování a právní základ pro zpracování
  • Účelem zpracování Osobních údajů je tvorba databáze potenciálních klientů a jejich oslovení s nabídkou navázání obchodní spolupráce.
  • Právním důvodem pro toto zpracování je oprávněný zájem Správce spočívající v navazování obchodních vztahů prostřednictvím přímého marketingu.
 2. Příjemci osobních údajů

Osobní údaje budeme zpracovávat zpravidla vlastními pracovníky, případně je můžeme předat našim zpracovatelům nebo dalším členům skupiny Adecco Group. Seznam těchto členů a lokalit, ve kterých jednotliví členové Adecco Group působí, naleznete zde https://www.adeccogroup.com/worldwide-locations/.

 1. Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje budeme mít pro výše uvedený účel uloženy do doby zahájení obchodní spolupráce, maximálně však po dobu 1 roku.

 1. Vaše práva
  • Máte právo požadovat od Správce přístup k Osobním údajům, tzn. právo získat od Správce potvrzení, zda Osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k Osobním údajům a k dalším stanoveným informacím. Dále máte právo na opravu nepřesných nebo na doplnění neúplných Osobních údajů.
  • Pokud je dán jeden z důvodů uvedených v čl. 17 odst. 1 Nařízení GDPR a zároveň není splněna některá z podmínek uvedených v čl. 17 odst. 3 Nařízení GDPR, máte právo na výmaz Osobních údajů.
  • Pokud nastane případ uvedený v čl. 18 odst. 1 Nařízení GDPR, máte právo na omezení zpracování Osobních údajů.
  • Dále máte právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů. V takovém případě přestaneme Osobní údaje pro výše uvedený účel zpracovávat a vymažeme je.
  • Veškerá zde uvedená práva můžete uplatňovat prostřednictvím výše uvedeného emailového nebo telefonního kontaktu na Správce.
  • V případě, že se budete domnívat, že zpracováním Osobních údajů došlo k porušení Nařízení GDPR máte právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména ve státě Vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu Vašeho zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení. Tímto dozorovým úřadem pro Českou republiku je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČ: 708 37 627, uoou.cz.

ADECCO spol. s r.o.